ANBI

”Stichting Special Attention Project Ghana”

Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende instelling of ANBI. Op deze pagina vindt u alle informatie die een ANBI instelling verplicht is om te publiceren.
Wanneer u een gift geeft aan een ANBI is deze gift aftrekbaar van de belasting. Meer informatie kunt u vinden op Wikipedia.

U kunt ons zoeken als ANBI op de website van de belastingdienst.

We zijn ingeschreven onder nr. 28116996 bij de KvK te Leiden als  Stichting Special Attention Project Ghana,

Het RSIN of Fiscaal nummer van onze stichting is 8182 76 484.

Onze doelstellingen zijn:
  • Het verwerven van financiële middelen voor SAP Ghana. Met name voor het kinderdagprogramma (inclusief het sociale werk dat hieruit voortkomt) en de voorlichting aan ouders, scholen en overheid in Ghana t.a.v. leerproblemen (naar Nederlandse begrippen vallend onder het speciaal onderwijs).
  • Jaarlijks ondersteunt Stichting SAP in Nederland SAP Ghana met € 40.000.
  • SAP in Nederland vergroot de bekendheid van werk van SAP Ghana en zoekt naar mogelijkheden om het project in Nederland bekender te maken en informatie (door) te geven over het project aan donateurs en belangstellenden.
  • Het bestuur van SAP Nederland stelt zich op de hoogt van de ins en outs van het project in Ghana en zet haar expertise in om met advies en kennis het project in Ghana inhoudelijk te ondersteunen.
  • SAP Nederland voert een deugdelijke administratie en financiële verslaglegging waardoor zij voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan de ANBI status. SAP Nederland is in staat en er altijd toe genegen om zich naar fondsen en donateurs inhoudelijk te verantwoorden.

Zie ook verder op onze home page.

Onze contactpersoon is:
MW. Janneke Ubels
Marga Klompéstraat 2
2331 RX  Leiden
06 22763651

De bestuursleden van SAP Ghana zijn:
Ton Sies – voorzitter
Janneke Ubels – secretaris
Jan Verbiest – penningmeester
Peter-Paul van Keijsteren – notulist
Nel Kralt – PR
Hans van Kesteren – Fondswerving
Arco Hamelink -Fondswerving bedrijven (miv 2018)

Het beleidsplan:
Klik hier voor een samenvatting beleidsplan 2018 2022

Het beloningsbeleid:  
Over het beloningsbeleid is in de oprichtingsakte de volgende financiële bepaling opgenomen:

  • De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend.
  • De door bestuursleden gemaakte onkosten kunnen (op hun verzoek) worden vergoed.
  • Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting, behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als het bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.

Onze activiteiten:
Onze activiteiten variëren per jaar. Voor een overzicht per jaar van onze activiteiten kijkt u op onze activiteiten pagina.

Financiële verantwoording:
In het financieel jaarverslag 2017 vindt u onze laatste financiële verantwoording.

Eerdere financiële verantwoordingen:

2016: financiële verantwoording
2015: financiële verantwoording
2014: financiële verantwoording
2013: financiële verantwoording
2012: financiële verantwoording